Algemene voorwaarden massagepraktijk

Om alles zo goed, veilig en professioneel mogelijk te laten verlopen hanteren we een aantal algemene voorwaarden.

We gaan ervan uit dat je onderstaande voorwaarden gelezen en aanvaard hebt voordat je een behandeling ondergaat.

De volgende tekst is (helaas) behoorlijk formeel maar nodig om mijn positie als therapeut veilig te stellen. Na het lezen weet jij als cliënt ook waar je aan toe bent. Het zwaartepunt ligt op het “samen” beslissen over de behandeling binnen de wettelijke kaders. (Wellicht ten overvloede: met therapeut wordt Silke bedoelt, met cliënt de persoon die de behandeling ondergaat)

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut/hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Tevens verplicht de cliënt zich dat als er zich veranderingen (bv medicatie, blessures, ziekte etc) voordoen die van invloed kunnen zijn op de behandeling, dit vooraf van een behandeling aan de therapeut mee te delen
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
  De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
  De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60,– (euro) voor het eerste consult met intakegesprek. Dit eerste consult beslaat minimaal 60 minuten. Het tarief van de daarop volgende behandelingen is afhankelijk van de benodigde tijd en kan dus variëren. Op het moment van afspreken voor een vervolgafspraak worden hier afspraken over gemaakt, en vastgelegd in het afsprakensysteem.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin of contant per behandeling.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Neem als cliënt in ieder geval altijd telefonisch contact op als u binnen 24 uur een afspraak annuleert.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging VBAG en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Probeer echter eerst de klacht met de therapeut op te lossen. Meer informatie hierover vind je aan het einde van deze pagina.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht in het dossier voor nabestaanden.
 • De therapeut stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel of er gemasseerd mag worden, kan door de therapeut eenzijdig afgezien worden van de massage. Koorts en griep zijn contra-indicaties en in deze situaties is het niet verantwoordelijk om gemasseerd te worden. Dit geldt ook bij besmettelijke huidziekten en steenpuisten.
 • Is de cliënt onder behandeling van een arts/therapeut of specialist dan is het verstandig om vooraf te informeren of je gemasseerd mag worden (bv bij Diabetes of hoge bloeddruk). Dit geldt tevens bij voorgeschreven medicijngebruik.
 • Schade, welke dan ook, geleden in het pand waar de massage/behandeling plaatsvindt en ontstaan voor, tijdens of na de massage/behandeling is voor risico van de cliënt. Leering en Partners is hier niet voor aansprakelijk.
 • Cadeaubonnen van Leering en Partners zijn ook een geldig betaalmiddel. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De massages hebben geen seksuele of erotische intenties. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen/gedragingen uiten worden per direct uit de praktijk gezet en zijn ook niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je aan mij nooit aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik je gegeven heb.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door Leering en Partners te allen tijde gewijzigd worden.