Algemene voorwaarden/Klacht-en tuchtrecht

Algemene Voorwaarden

Om alles zo goed, veilig en professioneel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Ik ga ervan uit dat je onderstaande voorwaarden gelezen en aanvaard hebt voordat je een behandeling bij mij ondergaat. Daarnaast neem ik aan dat je het privacyreglement van Leering en Partners hebt gelezen en instemt met dit reglement.

De volgende tekst is (helaas) behoorlijk formeel maar nodig om mijn positie als therapeut veilig te stellen. Na het lezen weet jij als cliënt ook waar je aan toe bent. Het zwaartepunt ligt op het “samen” beslissen over de behandeling binnen de wettelijke kaders.
(Wellicht ten overvloede: met therapeut wordt ik (Silke) bedoelt, met cliënt de persoon die de behandeling ondergaat)

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut/hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Tevens verplicht de cliënt zich dat als er zich veranderingen (bv medicatie, blessures, ziekte etc) voordoen die van invloed kunnen zijn op de behandeling, dit vooraf van een behandeling aan de therapeut mee te delen
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € 60,– (euro) voor het eerste consult met intakegesprek. Dit eerste consult beslaat minimaal 60 minuten. Het tarief van de daarop volgende behandelingen is afhankelijk van de benodigde tijd en kan dus variëren. Op het moment van afspreken voor een vervolgafspraak worden hier afspraken over gemaakt, en vastgelegd in het afsprakensysteem.
 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin of contant per behandeling.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Neem als cliënt in ieder geval altijd telefonisch contact op als u binnen 24 uur een afspraak annuleert.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging VBAG en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Probeer echter eerst de klacht met de therapeut op te lossen. Meer informatie hierover vind je aan het einde van deze pagina.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht in het dossier voor nabestaanden.
 • De therapeut stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel of er gemasseerd mag worden, kan door de therapeut eenzijdig afgezien worden van de massage. Koorts en griep zijn contra-indicaties en in deze situaties is het niet verantwoordelijk om gemasseerd te worden. Dit geldt ook bij besmettelijke huidziekten en steenpuisten.
 • Is de cliënt onder behandeling van een arts/therapeut of specialist dan is het verstandig om vooraf te informeren of je gemasseerd mag worden (bv bij Diabetes of hoge bloeddruk). Dit geldt tevens bij voorgeschreven medicijngebruik.
 • Schade, welke dan ook, geleden in het pand waar de massage/behandeling plaatsvindt en ontstaan voor, tijdens of na de massage/behandeling is voor risico van de cliënt. Leering en Partners is hier niet voor aansprakelijk.
 • Cadeaubonnen van Leering en Partners zijn ook een geldig betaalmiddel. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De massages hebben geen seksuele of erotische intenties. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen/gedragingen uiten worden per direct uit de praktijk gezet en zijn ook niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je aan mij nooit aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik je gegeven heb.

Wijziging van de algemene voorwaarden:
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door Leering en Partners te allen tijde gewijzigd worden.

Klacht- en tuchtrecht

Als je ontevreden bent over je behandeling of een andere klacht hebt, kan je deze op verschillende manieren kenbaar maken.

 1. Praat eerst met mij, of stuur een bericht waarin je je klacht/onvrede uit en toelicht. Als ik niet weet waar je ontevreden over bent, ben ik ook niet in de mogelijkheid om dit op te lossen.
 2. Komen we er niet uit dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris (Quasir) van mijn beroepsvereniging (VBAG). Klik hier voor de doorverwijzing naar de VBAG. De klachtenfunctionaris informeert je over de verdere procedure. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) . TCZ verzorgt het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren (artsen en therapeuten op HBO-niveau) die zijn ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beoefenaren Complementaire Zorg).
 3. Mocht je ontevreden zijn over de wijze waarop (of de inzet waarmee) de klachtenfunctionaris je klacht heeft afgehandeld, dan kan je je richten tot de geschillencommissie Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke partij en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een geschil indienen bij Zorggeschil kost €50. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Meer informatie kan je vinden op Zorggeschil.

Wie kan er een klacht indienen?

 • De cliënt (direct belanghebbende)
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt)
 • Degenen aan wie de direct belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging heeft afgegeven.
 • Inspecteur van de Volksgezondheid

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op de website van het Landelijk meldpunt Zorg